ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BHV OKE

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. De vereniging BHV Oké is een samenwerkingsverband waarbinnen landelijk BHV cursussen worden aangeboden. De vereniging BHV Oké verricht deze cursussen na inschrijving door de contractant niet zelf, maar deze worden feitelijk uitgevoerd door bedrijven, zijnde de leden van de vereniging. Deze leden sluiten met de ingeschreven contractant een overeenkomst, maken daarmee afspraken, verzorgen cursussen, opleidingen en trainingen, versturen een factuur aan de cliënten en zijn verantwoordelijk voor de inning daarvan.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn daarom van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van welke aard ook, daaronder met name begrepen de verzorging van cursussen op het gebied van BHV, advisering, verkoop, door de vereniging BHV Oké, gevestigd te 5321 JE Hedel aan de Veldweg 6F, én van het van het bedrijf, lid van de verenging, die de overeenkomst feitelijk uitvoert, hierna verder te noemen: de uitvoerder. Zowel BHV Oké als ook de uitvoerder hanteren jegens de ingeschreven contractant dezelfde, te weten de onderhavige, algemene voorwaarden.
 3. Deze voorwaarden treden in werking op 01-11-2018.
 4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten ter zake van goederen of diensten welke niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven.
 5. Door ondertekening van het inschrijfformulier door de contractant of inschrijving rechtstreeks via de email of via de website bhvoke.nl/ verklaren de cursist en de contractant deze voorwaarden van BHV Oké en de uitvoerder te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen BHV Oké en de uitvoerder enerzijds en de cursist en de contractant tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de inschrijving bij BHV Oké.

Artikel 2. Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Cursus: de cursus, opleiding, training, coaching, workshop of enige andere bijeenkomst verzorgd door BHV Oké met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden;
 • Cursist: degene die de cursus daadwerkelijk gaat volgen;
 • Contractant: de natuurlijk perso(o)n(en), al dan niet in de vorm van een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, of de rechtspersoon, die zich bij BHV Oké heeft ingeschreven en daarna de overeenkomst door de uitvoerder wenst uit te laten voeren;
 • Annuleren: de opzegging van de overeenkomst door de contractant dan wel door BHV Oké;
 • Geplande startdatum cursus: de aan de contractant door BHV Oké en/of de uitvoerder – schriftelijk – meegedeelde datum waarop de eerste bijeenkomst van start gaat;
 • Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van de uitvoerder zijn vrijblijvend voor zowel de uitvoerder als de contractant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. De offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 3. De uitvoerder kan niet aan haar offertes/aanbiedingen worden gehouden indien de contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes/aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Artikel 4. Tarieven

 1. Alle door de uitvoerder vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
 2. Alle door de uitvoerder vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

Artikel 5. Betalingen

 1. De contractant is gehouden facturen te betalen uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldatum.
 2. De uitvoerder is te allen tijde gerechtigd om ter zake van levering van producten en/of diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en de levering op te schorten tot dat de vooruitbetaling is ontvangen.
 3. Het niet bijwonen van de overeengekomen cursusbijeenkomst(en) laat de betalingsverplichting jegens de uitvoerder onverlet.
 4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de contractant, is de contractant in verzuim. De uitvoerder heeft alsdan het recht om, na het versturen van een ingebrekestelling, zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
 5. Blijft de contractant nalatig het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, dan kan de uitvoerder de vordering ter incasso uit handen geven met dien verstande dat de contractant alsdan naast de hoofdsom en de daarover verschuldigde rente gehouden is tot vergoeding van de (buiten)gerechtelijke, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.

Artikel 6. Inschrijving en indeling cursus

 1. Aanmelding voor een cursus geschiedt door inzending van het volledig ingevulde en door de contractant ondertekende inschrijfformulier, dan wel door inschrijving rechtstreeks via de email of onze website bhvoke.nl/, Door ondertekening van het inschrijfformulier of inschrijving via de website of email verklaart de contractant akkoord te gaan met deze voorwaarden en de cursusgegevens (prijs, tijdsduur e.d.). De inschrijving wordt op het ogenblik van ontvangst door BHV Oké aanvaard, tenzij het tegendeel binnen redelijke termijn schriftelijk aan de contractant wordt meegedeeld.

Artikel 7. Wijzigingen/afgelastingen

 1. De door de uitvoerder genoemde (start-)data, (lever-)tijden en locaties zijn indicatief.
 2. De uitvoerder behoudt zich het recht voor de indeling van de dag- en avondcursussen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.
 3. Wijziging in een of meer van de in lid 1 genoemde kenmerken geeft geen recht op schadevergoeding door BHV Oké en/of de uitvoerder en evenmin recht tot annulering van de overeenkomst.
 4. Bij onvoldoende aanmeldingen kan een cursus worden afgelast of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande cursus niet worden geaccepteerd. De contractant wordt hierover schriftelijk bericht, waarna zijn/haar verplichtingen vervallen.

Artikel 8. Verhindering cursist/docent/trainer

 1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits deze vervanger twee weken voor aanvang van de cursus schriftelijk wordt aangemeld bij de uitvoerder. Voor deze vervanger is de contractant geen extra kosten verschuldigd.
 2. De uitvoerder is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van een cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 9. Uitsluiting cursist

De uitvoerder heeft het recht zonder opgave van redenen een cursist, die door zijn/haar gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus hindert, van verdere cursus uit te sluiten. Iedere verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft bestaan.

Artikel 10. Annulering

 1. De contractant heeft het recht om de opdracht uit hoofde van de overeenkomst te annuleren.
 2. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk geschieden per aangetekende brief. De datum van het poststempel van de aangetekende brief geldt als aanzegtermijn van de annulering. De geplande startdatum van de cursus dan wel de geplande leveringsdatum van een goed of dienst, geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering en kan afwijken van de werkelijke start-/ leveringsdatum.
 3. Kosteloos annuleren is mogelijk tot dertig dagen voor de geplande startdatum van de cursus, tenzij schriftelijk anders overeenkomen. Bij annulering binnen tien dagen voor de geplande startdatum van de cursus is de contractant het volledige cursusbedrag verschuldigd tenzij anders is overeen gekomen.
 4. Indien een cursist de cursus tussentijds beëindigd of anderszins niet deelneemt, heeft de contractant/cursist geen recht op enige restitutie.
 5. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft de uitvoerder immer het recht een cursus te annuleren. De contractant/cursist heeft alsdan recht op restitutie van het reeds betaalde cursusgeld.

Artikel 11. Recht van reclame, retourzendingen

 1. Bij een overeenkomst tot verkoop en levering heeft de contractant de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de contractant BHV Oké daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de contractant de keuze de betreffende goederen tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe goederen dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

Artikel 12. Garantie

BHV Oké verleent geen enkele garantie op de geleverde zaken, behoudens de garantie die door de producent van de zaak wordt verleend, hetzij op grond van de wet hetzij op grond van overeenkomst.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. BHV Oké is nimmer aansprakelijk, maar uitsluitend de uitvoerder die de werkzaamheden heeft uitgevoerd of zou uitvoeren.
 2. BHV Oké is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat BHV Oké is uitgegaan van door of namens de contractant/cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. BHV Oké is niet aansprakelijk voor gedragingen van cursisten tijdens de lessen waardoor schade wordt toegebracht of geleden.
 4. BHV Oké is niet aansprakelijk voor schade aan kleding of eigendommen van cursisten ontstaan tijdens de lessen.
 5. BHV Oké is niet aansprakelijk voor ongevallen van personen welke zich voordoen tijdens of na de lessen.
 6. Indien BHV Oké desondanks aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van  BHV Oké beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. In aanvulling op het vorige lid is de aansprakelijkheid van BHV Oké in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. De aansprakelijkheid van BHV Oké beperkt zich tot directe schade.
 9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BHV Oké aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan  BHV Oké toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover  BHV Oké aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 10. BHV Oké is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BHV Oké of haar ondergeschikten.
 12. Eventuele aanspraken dienen op straffe van verval van recht binnen één jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

Artikel 14. Overmacht

 1. BHV Oké is eveneens niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van overmacht.
 2. Bovendien heeft BHV Oké het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien na het redelijk oordeel van  BHV Oké een overmacht situatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. BHV Oké behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan de contractant/cursist geleverde zaken totdat de koopprijs van deze zaken en overige zaken uit hoofde van andere overeenkomsten met de contractant, geheel is voldaan.
 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor vorderingen die BHV Oké op de contractant/cursist mocht verkrijgen wegens tekortschieten van deze in haar verplichtingen jegens BHV Oké.
 3. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de contractant/cursist is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming door BHV Oké is verleend.
 4. De zaak is voor risico van de contractant vanaf de aflevering, zelfs al is het eigendom nog niet overgedragen.

Artikel 16. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van goederen en/of diensten alsmede de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen BHV Oké en de contractant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij  BHV Oké of haar leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom.
 2. De contractant en de cursist zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

 BHV Oké de producten en/of diensten op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

Artikel 17. Persoonsgegevens

 1. BHV Oké vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met (persoons)gegevens. De gegevens worden door BHV Ok dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt BHV Oké zich aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG). Dat betekent bijvoorbeeld dat BHV Oké:
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden BHV Oké de persoonsgegevens nodig heeft;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn;
 • eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
 • gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer BHV Oké daar wettelijk toe verplicht is;
 • wanneer BHV Oké de gegevens deelt, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van BHV oké persoonsgegevens verwerken;
 • het recht respecteren om de persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op alle met BHV Oké gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd rechtsprekend in het arrondissement Noord-Holland (Nieuw-Vennep), onverminderd het recht van partijen op hoger beroep en cassatie.

 

 

Hedel 01-11-2018.